Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 451-17/2010-01
Dana:17.08.2010.godine
P L A N D I Š T E

Na osnovu člana 61. člana 120. Statuta opštine Plandište  („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008) a u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju kriterijuma za regresiranje troškova prevoza  srednjoškolaca u međumesnom saobraćaju za školsku 2010/2011 godinu broj 451-16/2010-01  predsednik opštine, dana 17.08. 2010. godine, doneo je

 R E Š E NJ E

O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO POSEBNIM KRITERIJUMIMA ZA  SEPTEMBAR-DECEMBAR 2010. GODINE

Član 1.

            Ovim Rešenjem odobrava se regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koja svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta gde se nalazi srednja škola po posebnim kriterijumima za SEPTEMBAR-DECEMBAR 2010. godine  i to:

 • u visini od 100% od cene mesečnih karata nakon umanjenja za komercijani popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP „Vršac“ iz Vršca :

1.za učenike korisnike materijalnog obezbeđenja porodice (socijalne pomoći).

2. za učenike korisnike tuđe nege i pomoći

•u visini od 30% od cene mesečnih karata nakon umanjenja za komercijani popust koji daje ovlašćeni prevoznik STUP „Vršac“ iz Vršca :

1. Za učenike čija su oba roditelja nezaposlena  ili su radnici preduzeća koja poslednjih 6 meseci nisu isplatili platu, a pri tom ne poseduju više od 1 katastarskog jutra obradive zemlje

2. Za  dete trećeg odnosno četvrtog i daljeg reda rođenja koji primaju dečiji dodatak

3. Za najmanje 2 ili više srednjoškolaca iz jedne porodice  koji su korisnici dečjeg dodatka

4. Za decu čiji se roditelji odnosno staratelji iznenada nađu u stanju socijalne potrebe ( bolesti, elementarne nepogode, smrtni slučajevi i sl.)

5. Za decu sa posebnim potrebama.

 Član 2.

 Sredstva za ove namene utvrđena su Odlukom o budžetu opštine Plandište za 2010.godinu („Sl. list opštine Plandište“, br. 10/2009) i delom u budžetu  AP Vojvodine za 2010. godinu.

 Član 3.

 O zahtevima odlučuje Centar za socijalni rad Plandište, a o izvršenju se stara Opštinska uprava Plandište.

Uz zahtev prilaže se:

  1. Potvrda iz škole za učenike

2.Potvrda da su deca korisnici dečijeg dodatka ili kopija rešenja

3. Uverenje o imovnom stanju

4. Izjava overena kod matičara ili u Sudu da roditelji odnosno staratelji nisu primili platu
poslednjih 6 meseci

5. Za nezaposlene roditelje ili staratelje potvrda sa Tržišta rada

Uz zahtev prilaže se tačna adresa stanovanja učenika  i JMBG učenika (kopija lične karte učenika ili zdravstvene knjižice).

 Član 4.

 Protiv odluke Centra za socijalni rad Plandište može se izjaviti žalba Opštinskom veću opštine Plandište.

Član  5.

 Ovo rešenje primenjivaće se od 01. septembra  2010. godine do 31.12. 2010. godine, odnosno do kraja školske godine i biće objavljeno u „Službenom listu opštine Pandište“ i na veb sajtu opštine (www.plandiste-opstina.rs)

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Vorkapić, dipl. ing. mašinstva-master

Scroll to Top