Trideseta sednica Skupština opštine

Prvi put, u 6 godina, otkako je na vlasti aktuelno rukovodstvo opštine Plandište, zakazana sednica Skupštine opštine Plandište, nije održana. Razlog za neodržanu 30. Sednicu Skupštine opštine Plandište jeste neizglasavanje predloženog dnevnog reda i nedostatak kvoruma.

Inače , Skupština opštine Plandište često radi u punom ili skoro punom sastavu što je bilo slučaj i na poslednje zakazanoj, 30. sednici. Nakon što je konstatovano da sednici prisutvuju svi odbornici, njih 23-troje, Danilo Lukić, odbornik DSS iz Plandišta tražio da se u dnevni red uvrsti 17 novih  tačaka, odnosno 16, jer je prva tačka bila i u predloženom dnevnom redu, Usvajanje zapisnika sa 29. sednice SO Plandište: 1. Podnošenje predloga za razrešenje predsednika SO Plandište, Jagode Banjanin, 2. Izbor glasačkog odbora, 3. Predlog za izbor predsednika SO Plandište, 4. Izbor glasačkog odbora, 5. Predlog za razrešenje predsednika opštine, Zorana Vorkapića, 6. Izbor glasačkog odbora, 7.Predlog rešenja  o razrešenju predsednika i članova mandatno-imunitetne komisije,8. Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova mandatno-imunitetne komisije, 9. Predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova Opštinske izborne komisije, 10. Predlog rešenja o o imenovanju predsednika i članova Opštinske izborne komisije, 11. Predlog za izbor predsednika opštine, 12. Izbor glasačkog odbora, 13.Verifikacija odborničkog mandata, 14. Predlog za izbor zamenika predsednika opštine, 15. Predlog za izbor Opštinskog veća i 16. Izbor glasačkog odbora.

Predsednica Skupštine, Jagoda Banjanin, dala je jednočasovnu pauzu  nakon čega je rekla da je predlog predat bez obrazloženja i kao takav je nepotpun ali da će sve tačke staviti na glasanje, kao dopunu dnevnog reda. Banjanin se pozvala na Poslovnik o radu Skkupštine opštine Plandište na Statut opštine i Zakon o lokalnoj samoupravi i rekla da se dnevni red,prema pomenutim aktima, sačinjava na odborničkim grupama i predložene tačke mogu biti samo dopuna dnevnog reda. Takođe je rekla da će dozvoliti raspravu i zaključak o predloženim tačkama ali da glasanja neće biti na toj sednici. Zatim se pristupilo glasanju. Sve nove tačke izglasane su većinom glasova, sa 12 glasova za i 11 protiv.

Nakon toga, predsednica je stavila na glasanje predloženi dnevni red sa dopunom. Na opšte iznenađenje, za taj dnevni red nisu glasali ni sami predlagači. Pošto dnevni red nije izglasan, 30. sednica Skupštine opštine Plandište nije održana. Po rečima predsednice Banjanin, naredna sednica Skupštine opštine Plandište biće održana u zakonskom roku, o čemu će svi blagovremeno biti obavešteni.

Inače, za 30. sednicu SO Plandište predložen je dnevni red od 15 tačaka. Prva je Usvajanje Zapisnika sa poslenje sednice SO Plandište, 2. Predlog Odluke o otpisu kamata na dospele obveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda ( izvestilac Aleksandar Savkov), 3. Predlog Odluke o visini troškovau postupku procene uticaja na životnu sredinu ( izvestilac Nataša Borojević), 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Prostornog plana opštine Plandište sa Zakonom o planiranju i izgradnji , 5. Predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje „Plandište 1“, 6. Prelog Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije Bloka br.3 u naseljenom mestu Plandište ( proširenje groblja), za sve tri tačke izvestilac , Nikola Poznić, 7. Predlog Rešenjao davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „ Srećno detinjstvo“ Plandište, 8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, 9. Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2009-2010. godinu (izvestilac za sve tri tačke ,Lija Skumpija), 10. Predlog Rešenja o imenovanju Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Plandište, 11. Predlog Rešenja o imenovanju Školskog odbora OŠ „ Jovan Sterija Popović“ Velika Greda, 12. Predlog Rešenja o imenovanju Školskog odbora OŠ „ Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica, 13. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi , 14. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva u Beloj Crkvi ( izvestilac za poslednjih 5 tačaka, Olga Dimitrovski) i poslednja tačka ,Odbornička pitanja i odgovori.

Početku sednice su , na zahtev koji je podnet u roku, prisutvovali predstavnici DOO „Energovind“ iz Vršca, Branislav Matić, Vojislav Kostić i Miroslava Maksimović.

R.Grujesku

Scroll to Top