ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује:

Ј А В Н И   У В И Д

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Душко Тасевски, улица Македонска  19, Дужине, поднео је дана 15.03.2023. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Лагеровање и манипулација са течним стајњаком на ПГ Душко Тасевски у Дужинама“, на кат. парц. бр. 151 КО Дужине, Општина Пландиште. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 16, радним данима у времену од  8  до 13 часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Scroll to Top