Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 64. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду  Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 29. новембра 2018. године донело је

З А К Љ У Ч А К
O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке траје до 6.12.2018. године.

 

Комплетан текст Закључка о утврђивању и упућивању на Јавну расправу Нацрта Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину можете погледати овде.

Кадровски план Општине Пландиште можете погледати овде.

Scroll to Top