КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), члана 28., члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 29/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017), а на основу Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2019. годину број: 401-3/2019-III од 08.02.2019. године, Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 08.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Образац 1 – Пријавни образац;
Образац 2 – Предлог пројекта;
Образац 3 – Буџет пројекта;
Образац 4 – Наративни извештај;
Образац 5 – Захтев за пренос средстава;
Образац 6 – Финансијски извештај;

Scroll to Top