КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) члана 38. Закона о удружењима (51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 28, члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006), члана 9. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл .лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19 /2016 и 36/2017), а на основу Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 36/2017), Општинско веће општине Пландиште, расписује

К О Н К УР С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Комплетан текст Конкурса можете погледати овде.

Образац 1 – Пријавни образац;
Образац 2 – Предлог пројекта;
Образац 3 – Буџет пројекта;

Образац 4 – Наративни извештај;
Образац 5 – Захтев за пренос средстава;
Образац 6 – Финансијски извештај;

 

Scroll to Top