OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište
objavlјuje

 OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek za opštu upravu, na zahtev nosioca projekta preduzeća „Vindija“ DOO, Lajkovac, Beogradski put 37, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA „Farma brojlera Velika Greda II sa saobraćajnim priklјučkom na put“, na kat.par 1098/2, 1099, 1102 i deo 2447  KO Velika Greda, teritorija opštine Plandište. U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-30/2016-01-IV od 27.10.2016. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) . Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavlјivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavlјuje Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa. Obaveštenje se objavlјuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

Scroll to Top