Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ Прочитај више »

НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ У КУЋИ

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама, и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 4-111/2020-II од 03.03.2020 и Решењем о образовању Комисије за јавну набавку бр.4-112/2020-II од 03.03.2020 …

НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ У КУЋИ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-530/20 од 06.02.2020. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-72/2020-II од 18.02.2020. године и Решења о …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

ОТВОРЕНА ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште,   интернет   адреса   www.plandiste-opstina.rs, позива понуђаче да поднесу писану понуду за отворену јавну набавку – Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине Пландиште. Комплетну конкурсну документацију можете преузети …

ОТВОРЕНА ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса  www.plandiste-opstina.rs, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“. Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Измену конкурсне документације можете преузети овде. …

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“ Прочитај више »

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 33-2019 -ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39., 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 33/2019, …

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 33-2019 -ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 32/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ И КРПЉЕЊУ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на појачаном одржавању и крпљењу путева у насељеним местима општине …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 32/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ И КРПЉЕЊУ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Јавна набавка радова 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу члана 36. став 1. тачка 5. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања …

Јавна набавка радова 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 31/2019 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 31/2019 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

Scroll to Top