Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 21/2019 – Набавка електричне енергије

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште, (у …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 21/2019 – Набавка електричне енергије Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 19/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА …

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 19/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I) Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 14/2019 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2019, дел. број 4-191/2019-II …

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 14/2019 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА 18/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-223/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац: Општинска управа општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, Позива: Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд, да …

ЈАВНА НАБАВКА 18/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019 – НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса  www.plandiste-opstina.rs  позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку „НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ“. Позив …

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019 – НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/2019 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, бр. 86/2015 и 41/2019), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/2019 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ЈН 16/2019

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-200/2019-II, од 21.06.2019. године   и  …

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ЈН 16/2019 Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 15/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На  основу  тачке  II  Одлуке  о  покретању поступка  јавне  набавке  број:  4-211/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ПЛАНДИШТЕ Војводе Путника 38, 26360 ПЛАНДИШТЕ позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ У …

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 15/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 13/2019 – „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр.38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара: „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну …

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 13/2019 – „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“ Прочитај више »

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 12/2019 – „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара: „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ  АУТОМОБИЛА ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну …

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 12/2019 – „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“ Прочитај више »

Scroll to Top